استاد محمد رضا شجریان — Maestro Mohammad Reza Shajariyan

پانزده آلبوم از آلبوم های استاد شجریان در این صفحه ارائه می گردد. با انتخاب هر کدام از آهنگ ها یا با کلیک کردن روی آهنگ اول می توانید به تمام آلبوم گوش دهید.

آلبوم «بی تو به سر نمی شود» استاد شجریان

آلبوم «بی تو به سر نمی شود» استاد شجریان

آلبوم «آهنگ وفا» استاد شجریان

آلبوم «آهنگ وفا» استاد شجریان

آلبوم «آسمان عشق» استاد شجریان

آلبوم «آسمان عشق» استاد شجریان

آلبوم «آستان جانان» استاد شجریان

آلبوم «آستان جانان» استاد شجریان

آلبوم «بهار» استاد شجریان

آلبوم «بهار» استاد شجریان

آلبوم «بهاریه» استاد شجریان

آلبوم «بهاریه» استاد شجریان

آلبوم «بوته چین» استاد شجریان

آلبوم «بوته چین» استاد شجریان

آلبوم «بوی باران» استاد شجریان

آلبوم «بوی باران» استاد شجریان

آلبوم «چشمه ی نوش» استاد شجریان

آلبوم «چشمه ی نوش» استاد شجریان

آلبوم «دستان» استاد شجریان

آلبوم «دستان» استاد شجریان

آلبوم «دلشدگان» استاد شجریان

آلبوم «دلشدگان» استاد شجریان

آلبوم «دود عود» استاد شجریان

آلبوم «دود عود» استاد شجریان

آلبوم «عشق داند» استاد شجریان

آلبوم «عشق داند» استاد شجریان

آلبوم «جان جان» استاد شجریان

آلبوم «جان جان» استاد شجریان

آلبوم «جان عشاق» استاد شجریان

آلبوم «جان عشاق» استاد شجریان