تصاویر طبیعت ایران — صفحه ی هفتم

دارآباد (ادامه)

توچال