تصاویر طبیعت ایران — صفحه ی هشتم

تصاویری از روستای وسمق از توابع خرقان ساوه