دعای جوشن کبیر — Dua – Joshan-e-Kabir

دعای جوشن کبیر — 10 فایل صوتی اسماء — هر فایل شامل 100 نام است.

فایل های صوتی زیر، فایل های صوتی دعای جوشن کبیر هستند که در 10 فایل ارائه شده اند. یک فایل کامل نیز در همین صفحه و بعد از این 10 فایل ارائه شده که شامل تمام دعا است.

دعای جوشن کبیر

دعای جوشن کبیر

دعای جوشن کبیر — کامل

دعای جوشن کبیر — کامل