سازندگی

استاد بیوشیمی و کار روی داروی آلزایمر

آقای سلطانی از کوشش و رشد و توسعه سخن می گویند.

سازندگی. آقای کاظمی به توسعه ی کارخانه شان اشاره می کنند.

خدمت. آقای پوروطن در مورد فعالیتشون توضیح می دهند.